Nyheder

Ordinær generalforsamling i OES Klubben

GENERALFORSAMLING 2012

Ordinær generalforsamling i OES Klubben afholdes i år lørdag den 17. Marts 2012 kl.13.00
på Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg

 1. Valg af dirigent (Arno Mark har accepteret at være dirigent)
 2. Valg af referent
 3. Kontrol af indvarslingens lovlighed
 4. Kontrol af stemmeret og eventuelt tilstedeværelse af uvedkommende
 5. Valg af 2 stemmetællere
 6. Formandens beretning, herunder udvalg
 7. Fremlæggelse af regnskab og status til godkendelse og meddelelse af eventuel ansvarsfrihed
 8. Fremlæggelse af bestyrelsen forslag til aktivitetsplan for det kommende år
 9. Fremlæggelse af bestyrelses forslag til budget for det kommende år – der kan ikke foretages afstemning under dette punkt
 10. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
 11. Behandling af indkomne forslag
 12. Optælling og bekendtgørelse af valg til bestyrelse ved klubbens revisorer og stemmetællerne
 13. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant alle for et år
 14. Eventuelt

Da OES Klubben er vært ved et let traktement, vil vi (af hensyn til klubbens økonomi) bede dig meddele kassereren, om du ønsker at deltage

Alle er meget velkomne Så, vel mødt