Arrangementer

Ordinær generalforsamling i OES Klubben lørdag den 21. marts 2015 kl. 13 i Korsør

Indkaldelse til

Ordinær generalforsamling
i OES Klubben
lørdag den 21. marts 2015 kl. 13
i Korsør

Dagsorden iht. lovene:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Kontrol af indvarslingens lovlighed.
4. Kontrol af stemmeret og eventuel tilstedeværelse af uvedkommende.
5. Valg af 2 stemmetællere.
6. Bestyrelsens beretning, herunder udvalg.
7. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af eventuel ansvarsfrihed
(descharge).
8. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til aktivitetsplan for det kommende år
– Der kan ikke foretages afstemninger under dette punkt.
9. Behandling af indkomne forslag.
10. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til budget for det kommende år.
– Der kan ikke foretages afstemninger under dette punkt.
11. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
12. Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter.
13. Valg af 2 revisorer og én revisorsuppleant, alle for ét år.
14. Eventuelt

Forslag til kandidater til bestyrelsesvalg samt forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være klubbens sekretær (sambada@hotmail.com) i hænde senest den 10. januar 2015.