Arrangementer

OES Klubbens ordinære generalforsamling 2018

Dagsorden for

OES Klubbens ordinære generalforsamling 2018

Lørdag 14. April kl. 13

I Nyborg Idræts- og Fritidscenter Storebæltsvej 13-15, 5800 Nyborg

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Kontrol af indvarslingens lovlighed

4. Kontrol af stemmeret og eventuel tilstedeværelse af uvedkommende

5. Valg af 2 stemmetællere

6. Bestyrelsens beretning, herunder udvalg

7. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af eventuel ansvarsfrihed (decharge)

8. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til aktivitetsplan for det kommende år. Der kan ikke foretages afstemninger under

dette punkt

9. Behandling af indkomne forslag

10. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til budget for det kommende år. Der kan ikke foretages afstemninger under

dette punkt

11. Fastsættelse af kontingent for det kommende år

12. Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter

13. Valg af 2 revisorer og én revisorsuppleant, alle for ét år

14. Eventuelt

Forslag til kandidater til bestyrelsesvalg samt forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være klubbens sekretær (anette@grizzly-dream.dk) i hænde senest d.10 januar 2018

Bestyrelsen