Arkiv - juli 2019

Valg af ny bestyrelse

Jeg fik onsdag den 17. en overraskelse på Facebook, da jeg læste at Dorthe Madsen, Anette Englykke og Ulla Rosendahl, samt 1. suppleanten Vif Videler havde trukket sig fra Old English Sheepdog Klubben i Danmark’s bestyrelse.

Jeg kontaktede, som revisor Malene Thorup Pedersen, for etablering af en Valgbestyrelse og kontaktede ligeledes Birgitte Schjøth som Klubbens 2. revisor.

Iflg. klubbens vedtægter – §15 – udpeges en Valgbestyrelse af foreningens udvalgsformænd, revisorerne samt redaktøren af foreningens blad.
Stk. 2. Valgbestyrelsen består af 3-5 medlemmer:
• Primært – evt. tilbageværende medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer
• Sekundært – evt. generalforsamlingsvalgte medlemmer
• Tertiært – udpeges af og blandt udvalgsformændene, revisorerne samt redaktøren af foreningens blad.

Stk. 3. Ansvarlig for nedsættelse af valgudvalget er revisorerne, redaktøren af foreningens blad og udvalgsformændene i nævnte rækkefølge, idet udvalgsformændene er ansvarlige i den rækkefølge, deres respektive udvalg er nævnt i Kommissoriet for udvalg. Valgbestyrelsen skal nedsættes indenfor 7 dage, efter at det er konstateret, at bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig. Valgbestyrelsen vælger selv sin formand.

Udvalgsformændene Lisa Thielfold Nielsen og Hans Ove Pedersen, har accepteret etableringen af Valgbestyrelsen, som blev nedsat torsdag den 19. juli.
Øvrige udvalgsformænd var uinteressante i denne forbindelse, da de alle afgik i forbindelse med udtræden af bestyrelsen og udvalg. Der er ingen bladredaktør..

Valgbestyrelsen består nu af de 3 tilbageværende bestyrelsesmedlemmer
Malene Thorup Pedersen
Jan Jacobsen
Poul Melbye
Samt revisorerne
Birgitte Schjøth
Bjarne Olsen (valgt som formand)

Foreningens vedtægters § 15 Stk. 2 og Stk. 3 er således opfyldt.

Poul Melbye er indtrådte i bestyrelsen i Ulla Rosendahls valgperiode gældende indtil 2022.
Dorthe Madsens valgperiode udløber i år 2021 er således vakant.
Annette Englykkes valgperiode udløber i år 2020 er ligeledes vakant.
De 2 suppleanter er ligeledes vakante.

Valgbestyrelsens første opgave er iflg. vedtægternes §15
• Stk. 4. Indkaldelse af kandidater til bestyrelsesvalget foregår med almindeligt brev til medlemmernes permanente adresse eller med elektronisk post til den opgivne elektroniske postadresse og skal ske senest 7 dage efter, valgbestyrelsen er nedsat.
• Stk. 5. Kandidatforslag samt evt. valgoplæg skal være valgbestyrelsens formand i hænde senest 14 dage efter indkaldelsen.

Har du lyst til og interesse i at føre et stykke arbejde for din klub, så vil vi opfordre dig til at stille op til bestyrelsesvalget.
Send valgudvalget et par ord om dig selv og dit liv med din OES og lidt om, hvad du kan bidrage bestyrelsesarbejdet med. Vedlæg gerne et selvportræt til brug i bladet m.v.
Du skal være velkommen til at rette henvendelse til den Valgbestyrelsen for at høre, hvad det indebærer at sidde i bestyrelsen eller være suppleant.

Valgoplæg fra kandidater skal jeg modtage senest 14 dage efter udsendelsen af indkaldelsen med mail bsolsen@post6,tele.dk eller med PostNord
Sendes dit valgoplæg med PostNord, så husk at et brev kan være 5 hverdage undervejs, eller måske nærmere én uge.

Bjarne Olsen
Formand Valgbestyrelse

Fra den tilbageblevne bestyrelse

Kære medlem

Som det har kunnet læses på diverse Facebook opslag på det seneste så har Dorthe, Anette, Ulla og Vif desværre valgt at trække sig fra deres engagement i OES Klubben.
Det er vi – den tilbageblevne bestyrelse af Malene, Jan og Poul rigtig ærgerlige over.

Vi vil gerne sige dem stort tak for det arbejde de hidtil har lagt i klubben og det er klart at de efterlader et hul i forhold til klubbens mange aktiviteter.

Vi vil gøre vores bedste for at klubben også fortsat er ligeså aktiv til gavn for medlemmerne og vores skønne hunde, men det er også et arbejde som vi hverken kan eller må gøre uden ekstra hjælp fra flere medlemmer.

Vores vedtægter beskriver heldigvis en situation som denne ret godt og der er nu, som vedtægterne beskriver, nedsat en valgbestyrelse der tager sig af det formelle. Inden ret længe følger en beskrivelse af denne og hvad de næste opgaver og formalia er.

Her vil blot benytte lejligheden til at opfordre interesserede til at melde sig til at tage del i foreningens arbejde. Selvom det måske ikke altid virker sådan så er det faktisk et givende og hyggeligt at engagere sig i klubben

Malene, Jan og Poul

Vedtægter opdateret

På generalforsamlingen den 6. april 2019 var der et forslag om at ændre valgperiode fra 3 til 2 år jf. vedtægternes §8. Gerneralforsamlingen stemte for og derfor har ændringen været ude til godkendelse hos medlemmerne.

Deadline for modtagelse af stemmer var 1.7.2019 og de skulle sendes til klubbens revisor Birgitte Schjøth. Den 6.7.2019 foretog vi optælling af stemmerne hos klubbens kasserer Malene Thorup Pedersen. Tilstede var: Birgitte Schjøth, kasserer Malene Thorup Pedersen, Formand Dorthe Madsen.

Der var indkommet 21 kuverter hvor 33 medlemmer kunne afgive stemmer.
De fordelte sig således:
JA = 26
NEJ = 7
Ingen ugyldige

Ændringsforslaget er således vedtaget af medlemmerne i OES klubben.

De opdaterede vedtægter kan ses her

Efterårstur på Lolland – 6 oktober 2019

Efterårstur på Lolland
Søndag den 6. oktober 2019 kl. 13

I år går efterårsturen til Sakskøbing på Lolland.

Guldborgsund Kommune har netop åbnet en indhegnet hundeskov i Holmeskoven, Stadionvej i Sakskøbing, og den skal da afprøves.

Når hundene har løbet krudtet af sig i hundeskoven, går vi en tur langs den smukke Sakskøbing Fjord til nogle borde og bænke, hvor vi indtager vores kaffe/te og den traditionelle kage m.m.
Vi håber selvfølgelig, at vejret bliver lige så godt, som det plejer at være, men hvis ikke finder vi på en Plan B.

Helt nøjagtige oplysninger om mødested kommer på OES Klubbens Facebookside eller fås ved tilmeldingen.

Tilmelding senest den 30. september (af hensyn til kagebagning m.v.) til:
Birthe Brolykke via sms til 5211 7012 eller e-mail: shagarag@post4.tele.dk

Jeg håber, at mange medlemmer har lyst til at tage familie og hunde med på tur til Sakskøbing på Lolland.
Fortsat rigtig god sommer til alle og på gensyn i Sakskøbing den 6. oktober.
Birthe Brolykke
(Lokalrepræsentant)