Nyheder

Valg af ny bestyrelse

Jeg fik onsdag den 17. en overraskelse på Facebook, da jeg læste at Dorthe Madsen, Anette Englykke og Ulla Rosendahl, samt 1. suppleanten Vif Videler havde trukket sig fra Old English Sheepdog Klubben i Danmark’s bestyrelse.

Jeg kontaktede, som revisor Malene Thorup Pedersen, for etablering af en Valgbestyrelse og kontaktede ligeledes Birgitte Schjøth som Klubbens 2. revisor.

Iflg. klubbens vedtægter – §15 – udpeges en Valgbestyrelse af foreningens udvalgsformænd, revisorerne samt redaktøren af foreningens blad.
Stk. 2. Valgbestyrelsen består af 3-5 medlemmer:
• Primært – evt. tilbageværende medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer
• Sekundært – evt. generalforsamlingsvalgte medlemmer
• Tertiært – udpeges af og blandt udvalgsformændene, revisorerne samt redaktøren af foreningens blad.

Stk. 3. Ansvarlig for nedsættelse af valgudvalget er revisorerne, redaktøren af foreningens blad og udvalgsformændene i nævnte rækkefølge, idet udvalgsformændene er ansvarlige i den rækkefølge, deres respektive udvalg er nævnt i Kommissoriet for udvalg. Valgbestyrelsen skal nedsættes indenfor 7 dage, efter at det er konstateret, at bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig. Valgbestyrelsen vælger selv sin formand.

Udvalgsformændene Lisa Thielfold Nielsen og Hans Ove Pedersen, har accepteret etableringen af Valgbestyrelsen, som blev nedsat torsdag den 19. juli.
Øvrige udvalgsformænd var uinteressante i denne forbindelse, da de alle afgik i forbindelse med udtræden af bestyrelsen og udvalg. Der er ingen bladredaktør..

Valgbestyrelsen består nu af de 3 tilbageværende bestyrelsesmedlemmer
Malene Thorup Pedersen
Jan Jacobsen
Poul Melbye
Samt revisorerne
Birgitte Schjøth
Bjarne Olsen (valgt som formand)

Foreningens vedtægters § 15 Stk. 2 og Stk. 3 er således opfyldt.

Poul Melbye er indtrådte i bestyrelsen i Ulla Rosendahls valgperiode gældende indtil 2022.
Dorthe Madsens valgperiode udløber i år 2021 er således vakant.
Annette Englykkes valgperiode udløber i år 2020 er ligeledes vakant.
De 2 suppleanter er ligeledes vakante.

Valgbestyrelsens første opgave er iflg. vedtægternes §15
• Stk. 4. Indkaldelse af kandidater til bestyrelsesvalget foregår med almindeligt brev til medlemmernes permanente adresse eller med elektronisk post til den opgivne elektroniske postadresse og skal ske senest 7 dage efter, valgbestyrelsen er nedsat.
• Stk. 5. Kandidatforslag samt evt. valgoplæg skal være valgbestyrelsens formand i hænde senest 14 dage efter indkaldelsen.

Har du lyst til og interesse i at føre et stykke arbejde for din klub, så vil vi opfordre dig til at stille op til bestyrelsesvalget.
Send valgudvalget et par ord om dig selv og dit liv med din OES og lidt om, hvad du kan bidrage bestyrelsesarbejdet med. Vedlæg gerne et selvportræt til brug i bladet m.v.
Du skal være velkommen til at rette henvendelse til den Valgbestyrelsen for at høre, hvad det indebærer at sidde i bestyrelsen eller være suppleant.

Valgoplæg fra kandidater skal jeg modtage senest 14 dage efter udsendelsen af indkaldelsen med mail bsolsen@post6,tele.dk eller med PostNord
Sendes dit valgoplæg med PostNord, så husk at et brev kan være 5 hverdage undervejs, eller måske nærmere én uge.

Bjarne Olsen
Formand Valgbestyrelse