Arrangementer, Nyheder

UDSAT! – Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til OES Klubbens ordinære generalforsamling 2020

Jævnfør vedtægternes §11 indkaldes der til ordinær generalforsamling

Lørdag 28. Marts kl. 13
I Nyborg Idræts- og Fritidscenter Storebæltsvej 13-15, 5800 Nyborg

Med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Kontrol af indvarslingens lovlighed
 4. Kontrol af stemmeret og eventuel tilstedeværelse af uvedkommende
 5. Valg af 2 stemmetællere
 6. Bestyrelsens beretning, herunder udvalg
 7. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af eventuel ansvarsfrihed (decharge)
 8. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til aktivitetsplan for det kommende år. Der kan ikke foretages afstemninger under dette punkt
 9. Behandling af indkomne forslag
 10. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til budget for det kommende år. Der kan ikke foretages afstemninger under dette punkt
 11. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
 12. Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter
 13. Valg af 2 revisorer og én revisorsuppleant, alle for ét år
 14. Eventuelt

 

På valg til bestyrelsen er der jævnfør vedtægterne et medlem for en to årig periode samt to suppleanter. Bestyrelsen har indenfor fristen modtaget en kandidat (Birthe Brolykke).

 

Der er ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen

 

MVH

Bestyrelsen