Nyheder

Indkaldelse til Generalforsamling 2020

Hermed genindkaldes der til

OES KLUBBEN I DANMARKS ordinære Generalforsamling 2020

Søndag 27. september 2020 kl. 13

I Nyborg Idræts- og Fritidscenter, Storebæltsvej 13-15, 5800 Nyborg

med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Kontrol af indvarslingens lovlighed
 4. Kontrol afstemmeret og eventuel tilstedeværelse af uvedkommende
 5. Valg af 2 stemmetællere
 6. Bestyrelsens beretning, herunder udvalg
 7. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af eventuel ansvarsfrihed (decharge)
 8. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til aktivitetsplan for det kommende år. Der kan ikkeforetages afstemninger under dette punkt
 9. Behandling af indkomne forslag
 10. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til budget for det kommende år. Der kan ikkeforetages afstemninger under dette punkt
 11. Fastsættelse af kontingentfor det kommende år
 12. Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter
 13. Valg af 2 revisorer og én revisorsuppleant, alle for ét år
 14. Eventuelt

På valg til bestyrelsen er der jævnfør vedtægterne et medlem for en to årig periode samt to suppleanter. Bestyrelsen har indenfor fristen for tilmelding (10. januar) af kandidater modtaget en kandidat (Birthe Brolykke) som herved er valgt.

Der er ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen