Nyheder

Indkaldelse & dagsorden til generalforsamling 2021

Dagsorden for

OES Klubbens

ordinære generalforsamling 2021

Søndag den 11. april kl. 13

Generalforsamlingen afholdes denne gang i Nyborg

 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Kontrol af indvarslingens lovlighed
 4. Kontrol af stemmeret og eventuel tilstedeværelse af uvedkommende
 5. Valg af 2 stemmetællere
 6. Bestyrelsens beretninger for henholdsvis 2019 og 2020, herunder udvalg
 7. Fremlæggelse af de reviderede regnskaber for henholdsvis 2019 og 2020 til godkendelse og meddelelse af eventuel ansvarsfrihed (descharge)
 8. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til aktivitetsplan for det kommende år –  Der kan ikke foretages afstemninger under dette punkt
 9. Behandling af indkomne forslag
 10. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til budget for det kommende år. –  Der kan ikke foretages afstemninger under dette punkt
 11. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
 12. Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter
 13. Valg af 2 revisorer og én revisorsuppleant, alle for ét år
 14. Eventuelt

Forslag til kandidater til bestyrelsesvalg samt forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være klubbens sekretær (shagarag@post4.tele.dk) i hænde senest den 10. januar 2021

NB!  Medbring til generalforsamlingen OES Bladet nr. 1 2020 og OES Bladet nr. 1 2021, hvor beretninger fra formand og udvalg foreligger.

 

Bestyrelsen