1991

1991

OES KLubben havde sidst på året 1990 fået ny bestyrelse, som i et særnummer af OES Bladet i januar kort redegjorde for den linie, der nu var lagt. “Gennem tillid til hinanden vil bestyrelsen uddelegere opgaver til mange flere medlemmer og støtte disse med den tilhørende økonomi, i en decentral organisation med flere uforpligtende arrangementer med leg og lidt pædagogik,” skrev klubbens formand Hans Ove Pedersen i lederen. – At bestyrelsen lagde vægt på at tilbyde mange medlemsarrangementer, fremgår tydeligt af de efterfølgende numre af OES Bladet, som simpelt hen bugner med meget forskelligartede tilbud.

Siden Jørgen Brieghel forlod redaktørposten i efteråret 1989, havde der ikke været en egentlig fast redaktør på OES Bladet. Men nu overtog Susie Lou Jensen jobbet. Susie havde været med i den redaktionsgruppe, som i overgangsfasen havde udgivet klubbens blad. Så helt ukendt med bladarbejdet var hun ikke.

Som noget helt nyt blev der i aprilbladet bragt en oversigt over OES Klubben’s lydigheds top 10 for 1990. Det var Erik Overbye, der havde stået for indsamlingen af de mange resultater, og det blev i bladet nævnt, at det bedste par i hver klasse ville få overrakt en præmie på årets generalforsamling. De fire klassevindere var: Susie Lou Jensen med Blue Berry’s Famous Florence (klasse 1 med 98 point ud af 100 mulige), Bente Mønsted med Shaggy Danes Little Shoes (klasse 2 med 139 point ud af 150 mulige), Erik Overbye med Great danish Ladykiller (klasse 3 med 196 point ud af 200 mulige) og endelige Carsten Nielsen med Rolling Bears Royal Fluch (klasse 4 med 198 pont ud af 250 mulige).

Lad os blive lidt ved de vindende hunde. Som omtalt i sidste nummer indførte man i 1990 kåring af årets mest vindende udstillingshunde. I OES Bladet’s aprilnummer blev oversigten bragt. Årets tre bedst placerede hanner blev DKCH KBHV90 Shag-A-Rag Follow My Leader (guldhan), DKCH Bogaldown New Song (sølvhan) og DKCH KBHV88 Danish Delight Fuzzy Bear (bronzehan). Årets bedste tæver var: DKCH Chirpy Flock European Queen (guldtæve), Chirpy Flock Gentle On My Mind (sølvtæve) og Snowball (bronzetæve).

Der var stadig efterdønninger af den uro, der havde været i klubben. Dette kom tydeligt frem på årets generalforsamling i marts, hvor der ikke kunne fremlægges et revideret regnskab, eftersom den tidligere kasserer, Ib Pawlak ikke havde udleveret det til klubbens revisor. Dirigenten, Th. Hassing Christensen fra DKK’s bestyrelse, måtte derfor henvise punktet vedr. godkendelse af regnskab til en ekstraordinær generalforsamling, samtidig med at han pålagde Ib Pawlak til hurtigst muligt at udlevere regnskabet.

Den ekstraordinære generalforsamling blev afholdt i slutningen af juni, også denne gang med Th. Hassing-Christensen som dirigent. Efter nogle indledningsmanøvrer afstedfødt af en skriftlig protest mod generalforsamlingsens afholdelse, gik man over til optælling af valget til bestyrelsen. Her kunne dirigenten konstatere, at “der var foretaget en omfattende, men let dokumenteret svindel med stemmesedlerne.” Urafstemningen blev derfor umiddelbart erklæret ugyldig, og det blev diskuteret, om der skulle foretages politianmeldelse. Dirigenten bestemte, at valget skulle gå om og være afsluttet senest den 11. august, og at der ville blive truffet sikkerhedsforanstaltninger, som ville blive hemmeligholdt under valghandlingen. Denne nye urafstemning gav genvalg til Birthe Brolykke og nyvalg til Susie Lou Jensen. Christian Bendix og Ingelise Høg Johnsen blev suppleanter. – Det andet hovedpunkt på den ekstraordinære generalforsamling var behandling af regnskabet, som dirigenten egenhændigt havde måttet afhente hos den tidligere kasserer Ib Pawlak. Klubbens revisor Sessa Gisselfeldt kunne konstatere, at der var poster, der “afveg påfaldende fra det normalt forekommende.” Der var bl.a. afholdt telefonmøder for ca. 8000 kr., uden at der forelå referater fra disse møder. Der udspandt sig en meget lang diskussion om regnskabet, som efterfølgende blev godkendt, dog uden at give descharge til den tidligere bestyrelse. Samtidig blev der taget skridt til at indlede en disciplinærsag mod Ib Pawlak.

Ikke uventet havde den megen ravage i klubben medført en nedgang i medlemstallet, som ved årsskiftet var helt nede på 165, men her i årets første kvartal var tallet igen for opadgående for et halvt år efter at være oppe på 300.

Derimod tegnede antallet af udstillede hunde en stadig nedadgående kurve.

Forslaget til ny dyreværnslov, som bl.a. indbefattede halekuperingsforbud, var stadig til debat i Folketinget. Erik Overbye havde fulgt denne debat på nært hold og havde bl.a. til OES Bladet lavet et interview med socialdemokratiets ordfører vedr. dyreværnsloven, Erling Christensen. Som en påskyndelse for sit store arbejde i halekuperingssagen blev Erik Overbye udnævnt til årets medlem 1990. – Men lige meget hjalp det. På årets sidste arbejdsdag den 31. maj vedtog Folketinget den nye dyreværnslov, som skulle træde i kraft 1. september 1991. – I OES Bladet’s oktobernummer giver klubbens formand Hans Ove Pedersen loven disse ord med på vejen: “Vi har nu passeret den 1. september 1991, en mørk dato i vores races historie. Fra den dato er det ikke lænegere tilladt danske dyrlæger at KUPERE Bobtails. Vi må håbe, vi kan opretholde race, klub og interessen herfor i årene fremover. De grønne tider er over os med alt, hvad den indebærer af miljø og dyrebeskyttelse. Her er et eksempel, hvor det er gået for vidt, og hvor den politiske uforstandighed har truffet en uforståelig og inkonsekvent beslutning.”

Årets specialshow fandt sted i Øster Starup Hallen i april og blev dømt af den engelske dommer Vic Guest, som placerede den tyske hund Pekaboo Victorian Lace Bonnet (opdrætter og ejer: Hubert) som udstillingens bedste hund.

En klub tømres bl.a. sammen ved at have nogle gode traditioner. En ny tradition blev indført dette år, da Erik Overbye sammen med svenske Bodil Cederborg var primus motor i skabelsen af Lydighedslandskampen mellem Danmark og Sverige, som for første gang skulle finde sted i midten af september, og som snævert blev vundet af Danmark.

Et af den nye bestyrelses programpunkter var at uddelegere flere opgaver til medlemmerne. Et synligt bevis herpå var, at der i efteråret blev oprettet en ny struktur med ikke mindre end 12 lokalrepræsentanter, således som vi kender det i dag. Klubbens første lokalrepræsentanter var: Birgit Rytter, bruno og Stnne bergenstorff, Inge laernoes, Carl G. Lichtenberg Crone, Vera Astrup, Karsten Hjortshøj, Ritha Løkke, Jesper Ravn, Birger Petersen, Lena Larsen, Henry Høitbjerg og Otto Bygsø.

Året bød på en ny danskejet champion, nemlig jeremiah of Spirit (opdrætter: Lundelle-Olsson; ejer: Winnie Klarlund).